Darujte 2% z daní

Pre občianske združenie Riddim Dance Project

POSTUP A TLAČIVÁ

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

1) ZAMESTNANEC

a) Do 15. Februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

2022_ziadost.pdf

Zamestnávateľ Vám vydá tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2022:

potvrdenie-o-zaplateni-FO.pdf


b) vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%

vyhlasenie-o-poukazani.pdf

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.


c/ vyplnené tlačivá doručte do 2. 5. 2023 na daňový úrad.


2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A:

DPFO-typ-A.pdf

+ potvrdenie o podaní:

DPFO-typ-A-potvrdenie.pdf


– fyzická osoba typ B: v XII. oddiele v kolónke údaje o prijímateľovi uvediete:

IČO: 42182492
Názov: Riddim Dance Project, o.z.

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať až 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k podávanému daňovému priznaniu.

Vyplnené tlačivá doručte elektronicky do 31. 3. 2023 na daňový úrad.


3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy 8 eur pre jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v VI. časti uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

IČO: 42182492
Názov: Riddim Dance Project, o.z.

Vyplnené tlačivá doručte elektronicky do 31. 3. 2023 na daňový úrad.


POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% zaplatenej dane daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1% z dane.


Za poukázanie percenta (1%, 2% alebo 3%) z Vašich daní Vám chceme poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (FYZICKÉ OSOBY – meno a adresa; PRÁVNICKÉ OSOBY – obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).


Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech občianskeho združenia Riddim Dance Project, o.z.


Ďakujeme!